Законодательство

04.12.2019

Основные законы Украины об экологии:

 1. Закон України «Про відходи».
 2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
 3. Постанова КМУ від 3 серпня 1998 р. N 1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів».
 4. Наказ від 16.05.2012 № 260 «Про затвердження Регламенту розгляду заяв, проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів, погодження таких проектів лімітів та видачі дозволів на розміщення небезпечних відходів».
 5. Регламент до Наказу від 16.05.2012 № 260 «Про затвердження Регламенту розгляду заяв, проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів, погодження таких проектів лімітів та видачі дозволів на розміщення небезпечних відходів».
 6. Постанова КМУ від 20.06.95 №440 «Про затвердження Порядку одержання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин в тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів».
 7. Постанова КМУ від 01.03.99 №303 «Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору «.
 8. Постанова КМУ від 01.11.99 №2034 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів».
 9. Постанова КМУ від 03.08.98 №1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру МВВ».
 10. Постанова КМУ від 31.08.98 №1360 «Про затвердження порядку ведення реєстру ОУВ та ООУВ».
 11. Закон України «Про охорону атмосферного повітря».
 12. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
 13. Постанова КМУ від 13.03.02 №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи».
 14. Наказ Мінприроди України від 10.02.95 №7 «Про затвердження інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві».
 15. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.06 №108 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців».
 16. Водний кодекс України.
 17. МЕТОДИКА розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів.
 18. ПОРЯДОК розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.
 19. ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми N 2-ТП (водгосп).
 20. Постанова КМУ від 03.08.09 №1218 “Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і п Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
 21. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
 22. Постанова КМУ від 13.03.02, №321 «Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови КМУ від 10.08.92 р. №459;
 23. Постанова КМУ №1100 від 11.09.96 р. «Про порядок розроблення і затвердження гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, скидання яких нормується»;
 24. Постанова КМУ №465, від 25.03.99 р. «Про затвердження правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»;
 25. Постанова КМУ №526 від 21.05.09 р.;
 26. Постанова КМУ №778, від 03.09.08 р. «Про затвердження перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів».
 27. ДБН360-92 ** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
 28. ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини і захист довкілля.
 29. ДБН В.1.1-12: 2006 Будівництво в сейсмічних районах України.
 30. ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення.
 31. ДБН В.2.3-4: 2007 Автомобільні дороги.
 32. ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці і дороги населених пунктів.
 33. ДБН В.2.3-15: 2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів.
 34. ДСП173-96 Санітарні правила планування і забудови населених пунктів.
 35. ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації.
 36. ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при будівництві та проектуванні підприємств, будівель і споруд.
 37. Закон України «Про інвестиційну діяльність».
 38. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
 39. Закон України «Про екологічну експертизу».
 40. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 767 «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, які можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій, і перелік вказаних об’єктів».
 41. Постанова КМУ від 27.07.1995 № 554 «Про перелік видів діяльності і об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку».
 42. ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і вміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд». Київ, 2004 р.
 43. ДБН 360-92 ** «Планування і забудова міських і сільських поселень». Містобудування, Київ, 2003 р.
 44. СНіП2.01.01-82 «Будівельна кліматологія і геофізика».
 45. Закон України «Про архітектурну діяльність».
 46. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 47. Закон України «Про основи містобудування».
 48. ГСП «Державних санітарних правил планування і забудови населених пунктів» № 173 від 19.06.96.
 49. ДБН Б.1-3-97 «Склад, вміст, порядок розробки і затвердження генеральних планів міських населених пунктів». Держбуд України. 1997.
 50. СНіП2.04.03-85.
 51. «Правила охорони поверхневих вод», 1991г.
 52. ДБН.А.3.1-5-96«Організація будівельного виробництва».
 53. Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами» (від 04.03. 2004 р. № 265).
 54. ДБН А.2.2-3-2011 «Склад і зміст проектної документації на будівництво об’єктів».
 55. Закон України від 18.01.2001 № 2245-ІІІ «Про об’єкти підвищеної небезпеки».
 56. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.99 № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами».
 57. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 557 «Про затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва до IV та V категорій складності.
 58. Закон України «Про благоустрій населених пунктів».
 59. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006г. № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників в населених пунктах».
 60. Наказ Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень в населених пунктах України».
 61. Закон України «Про екологічний аудит».
 62. Кодекс України «Про надра».
 63. Регламент погодження Мінприроди України надання надр у користування, затверджений Наказом Мінприроди України № 262 від 26.07.2011.